Αλλαντική τοξίνη: Νεότερες χρήσεις – Μελλοντική έρευνα