Συναντήσεις ομοφωνίας

Οι ομάδες ομοφωνίας αποτελούν κοινή πρακτική όλων των επιστημών στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων. Πρόκειται για μία δομημένη και αυστηρή διαδικασία ομοφωνίας ομάδων ειδικών σε ένα γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό ερώτημα. Η πλέον αποδεκτή, από τη διεθνή μεθοδολογία αυτού του είδους, είναι η μέθοδος Delphi (http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method). Αναλυτικές πληροφορίες για τη μέθοδο μπορείτε να διαβάσετε στο ηλεκτρονικό βιβλίο των Harold A. Linstone και Murray Turoff The Delphi Method: Techniques and Application

Με πρωτοβουλία των Μ.Μ.Ο.Π./ΙΜΟΠ, έχουν συγκροτηθεί μέχρι σήμερα 2 ομάδες ομοφωνίας. Η επιλογή των μελών των ομάδων γίνεται με βάση την παρουσία των Ουρολόγων στη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στα γνωστικά πεδία αναφοράς. Τα στάδια εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α) συστηματική έρευνα της βιβλιογραφίας, με τη χρησιμοποίηση λέξεων ευρετηριασμού

β) καθορισμός επιπέδου γνώσης για κάθε δημοσιευμένο άρθρο (level of evidence)

γ) επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας με τη μέθοδο Delphi

δ) παρουσίαση αποτελεσμάτων σε ειδική ημερίδα μεταξύ Ουρολόγων και καταγραφή της κριτικής τους

ε) οριστικοποίηση τελικών θέσεων και οδηγιών (recommendations) με την αντίστοιχη βαθμολόγηση (grade of recommendation)

στ) συγγραφή και δημοσίευση αποτελεσμάτων