20:00 - 22:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (εναλλαγή ομάδων)

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, February 20, 2016 -
20:00 to 22:00