12:00 - 14:00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (εναλλαγή ομάδων)

Ημερομηνία-Ώρα: 

Saturday, February 20, 2016 -
12:00 to 14:00