Καρκίνος προστάτη

1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη για βραχυθεραπεία;

Α. Μέγεθος προστάτη 90 κ.εκ.

Β. Κλινικό στάδιο Τ3α

Γ. IPSS=9

Δ. Gleason Score 9(4+5)

Ε. Κανένα απο τα παραπάνω

ΣΤ. Το Β και το Γ

 

2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ΔΕΝ επηρεάζει την επιβίωση ύστερα από θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη;

Α. iPSA

Β. Είδος θεραπείας

Γ. Κλινικό στάδιο

Δ. Ηλικία

Ε. Το Β και το Δ

ΣΤ. Το Α και το Β

 

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΛΑΘΟΣ;

Α. Η διατήρηση της στυτικής ικανότητας μετά βραχυθεραπεία στους 24 μήνες είναι πάνω από 80%

Β. Δεν χρειάζονται PDE5i ύστερα από βραχυθεραπεία

Γ. Ασθενής με PSA>20ng/ml δεν είναι καλός υποψήφιος για βραχυθεραπεία

Δ. Η ειδική της νόσου επιβίωση στη 12ετία ξεπερνά το 90%

Ε. Τα Β και Δ

 

4. Σχετικά με τα συμπτώματα ούρησης μετά βραχυθεραπεία, ποιο από τα παρακάτω είναι ΛΑΘΟΣ;

Α. Η ακράτεια ούρων ύστερα από βραχυθεραπεία είναι πολύ συχνή

Β. Πάνω από 90% των ασθενών παρουσιάζουν αύξηση του IPSS τους πρώτους μήνες μετά βραχυθεραπεία

Γ. Η εκτομή του αυχένα της κύστης πριν από τη βραχυθεραπεία μπορεί να βελτιώσει το IPSS

Δ. Κανένα από τα παραπάνω

 

5. Σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη Τ1, με προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 10 χρόνια, η ριζική προστατεκτομή:

Α. Προσφέρει ίαση   

Β. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Γ. Αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης     

Δ. Μειώνει την πιθανότητα μετάστασης

Ε. Το Γ και Δ

ΣΤ. Το Β και Γ

 

6. Ποια θεραπευτική μέθοδος για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη έχει  μεγαλύτερη βιβλιογραφική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά της;

Α. Ριζική προστατεκτομή                        

Β. Ριζική εξωτερική ακτινοβολία

Γ. Βραχυθεραπεία HDR                           

Δ.  Βραχυθεραπεία LDR

 

7. Η όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και της τεχνογνωσίας επάνω στη ριζική προστατεκτομή έχει:

Α. Μειώσει τις άμεσες επιπλοκές         

Β. Μειώσει τις απώτερες επιπλοκές

Γ. Μειώσει τις διεγχειρητικές επιπλοκές         

Δ. Βελτιώσει τον έλεγχο της νόσου

Ε. Όλα τα παραπάνω                               

ΣΤ. Κανένα από τα παραπάνω

 

8. Η ήπια ορθορραγία ύστερα από βραχυθεραπεία αφορά περίπου στο:

Α. 20% των ασθενών                            

Β. 15% των ασθενών

Γ. 10% των ασθενών                              

Δ. 5% των ασθενών

Ε. 3% των ασθενών                                 

ΣΤ. 0%

 

9.Η βραχυθεραπεία δεν έχει ως απώτερη επιπλοκή της την ακράτεια ούρων:

Α. Σωστό                                                  

Β. Λάθος

 

10. Ποιος από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι λανθασμένος;

Α. Η πιθανότητα διαφυγής ούρων από την αναστόμωση είναι μικρότερη σε ρομποτικά

υποβοηθούμενες λαπαροσκοπικές ριζικές προστατεκτομές

Β. Ο έλεγχος στεγανότητας της αναστόμωσης δεν έχει προγνωστική αξία

Γ. Όσο λιγότερα ράμματα στην αναστόμωση τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα διαφυγής

Δ. Β+Γ

Ε. Όλα τα παραπάνω

 

11. Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή:

Α. Έχει καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα από την ανοικτή ριζική προστατεκτομή

Β. Έχει τα ίδια λειτουργικά αποτελέσματα με την ανοικτή ριζική προστατεκτομή

Γ. Πρέπει να εγκαταλειφθεί ως επέμβαση, γιατί έχει μεγάλο κόστος

Δ. Είναι η μόνη τεχνική που επιτρέπεται σήμερα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

 

12. Ποιο εύρημα από τη βιοψία του προστάτη είναι πιο χρήσιμο για την πρόβλεψη εξωπροστατικής επέκτασης του καρκίνου

Α. Ο βαθμός διαφοροποίησης

Β. Ο αριθμός των θετικών βιοψιών

Γ. Η διήθηση των περινευρικών χώρων

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

13. Η μικροσκοπική διήθηση του αυχένα της κύστης, σύμφωνα με το ΤΝΜ 2009,

κατατάσσεται ως:

Α. Τ4

Β. Τ3α

Γ. Τ3β

Δ. Τ2β

 

14. Σε τι ποσοστό ασθενείς με Τ3 αδενοκαρκίνωμα του προστάτη παρουσιάζουν λεμφαδενική μετάσταση:

Α. 10%

Β. 40%

Γ. 60%

Δ. 70%

 

15. Η πιθανότητα ανάπτυξης λεμφαδενικών μεταστάσεων σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη εξαρτάται κυρίως από:

Α. Ηλικία

Β. Στάδιο

Γ. Gleason score

Δ. β και γ

 

16. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για καρκίνο προστάτη Τ3:

Α. Είναι σπάνιος σε σχέση με το στάδιο Τ2

Β. Θεραπεύεται επιτυχώς με ακτινοβολία

Γ. Στο 40% εξελίσσεται μέσα σε 5 χρόνια μετά ριζική προστατεκτομή

Δ. Θεραπεύεται επιτυχώς με ριζική προστατεκτομή

 

 17. Ποιο παθολογικό εύρημα ή ευρήματα στην ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος της ριζικής προστατεκτομής προβλέπει ή προβλέπουν την παρουσία λανθάνουσας μεταστατικής νόσου;

Α. Θετικά εγχειρητικά όρια

Β. Διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων

Γ Διήθηση των λεμφαδένων

Δ. β και γ

Ε. α και β

 

18. Για τους ασθενείς, οι οποίοι ανέπτυξαν βιοχημική υποτροπή ύστερα από ριζική προστατεκτομή, ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες συνδυάζονται με την τοπική υποτροπή περισσότερο σε σύγκριση με την απομακρυσμένη μετάσταση;

Α. Η πρώτη μετρίσιμη τιμή PSA 6 μήνες από το χειρουργείο, Gleason score 7 ή μεγαλύτερο, παθολογικό στάδιο Τ3

Β. Ηλικία μικρότερη των 70 ετών τη στιγμή της υποτροπής, πρώτη μετρήσιμη τιμή PSA μικρότερη των 2 ng/ml, Gleason score 5 ή μικρότερο

Γ. Ιστολογικά απουσία συμμετοχής των σπερματοδόχων κύστεων και των λεμφαδένων, Gleason score 5 ή μικρότερο, πρώτη μετρήσιμη τιμή PSA ύστερα από ένα χρόνο μετά το χειρουργείο, χρόνος διπλασιασμού PSA μεγαλύτερος των 6 μηνών

Δ. Παθολογικό στάδιο Τ2, Gleason score 8 έως 10, αρνητικό σπινθηρογράφημα οστών

Ε. Πρώτη μετρήσιμη τιμή PSA ύστερα από 4 μήνες μετά το χειρουργείο, αρνητική βιοψία της προστατικής κοίτης, χρόνος διπλασιασμού PSA μικρότερος από 3 μήνες

 

19. Επί κλινικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη, ποια είναι η πιθανότητα ελεύθερης βιοχημικής υποτροπής νόσου στην πενταετία;

Α.. 0-10%

Β. 20-30%

Γ. 40-50%

Δ. 60-70%

Ε. 70-80%

 

20. Με βάση τους πίνακες του Partin, ένας άντρας με PSA 7.4 πριν από την βιοψία, Gleason score 3+4=7 στη βιοψία και μία αρνητική δακτυλική εξέταση (Τ1c) πρν από τη βιοψία έχει όλα τα ακόλουθα εκτός από:

Α. 49% πιθανότητα εντοπισμένης νόσου εντός του αδένα

Β. 40% πιθανότητα εστιακής διήθησης της κάψας

Γ. 22% πιθανότητα διήθησης πυελικών λεμφαδένων

Δ. 97% πιθανότητα τοπικά εντοπισμένης νόσου

Ε. 8% πιθανότητα διήθησης των σπερματοδόχων κύστεων

 

21. Στους προγνωστικούς παράγοντες της ακτινοθεραπείας διάσωσης, ύστερα από τη ριζική προστατεκτομή, ανήκουν όλοι εκτός από

Α. τα επίπεδα PSA πριν από την ακτινοθεραπεία

Β. PSA doubling time (< 10-12 μήνες)

Γ. χρόνος μέχρι την εμφάνιση της βιοχημικής υποτροπής (< 2-3 χρόνια)

Δ. ηλικία του αρρώστου

 

22. Ποια από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι η σωστή;

Α. Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή είναι μία νέα, ελάσσων επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη

Β. Η βιντεοσκοπική ριζική προστατεκτομή είναι μία καλά τεκμηριωμένη, ριζική, ογκολογική επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται με ελαχιστοποιημένη πρόσβαση

 

23. Ποια από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι η σωστή;

Α. Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή απαιτεί μεγάλες τεχνικές δεξιότητες και θα πρέπει να περιορίζεται η εφαρμογή της σε εξειδικευμένα κέντρα

Β. Οι χειρουργικοί χρόνοι της επέμβασης έχουν περιγραφεί λεππτομερώς και χαρακτηρίζονται από απλότητα και πλήρη αναπαραγωγιμότητα. Το μόνο πρόβλημα για την διάδοση της τεχνικής είναι η έλλειψη δομών εκπαίδευσης

 

24. Κατά τη Ριζική Προστατεκτομή η προσπάθεια για μεγαλύτερη νευροπροστασία θα περιλαμβάνει τομή στην περιπροστατική περιτονία (PPF):

Α. Στην κοιλιακή επιφάνεια του προστάτη

Β. Ψηλά στην πλάγια‐ραχιαία επιφάνεια του προστάτη

Γ. Στην μέση‐πλάγια επιφάνεια του προστάτη

Δ. Στην κορυφή (apex)

Ε. Σε οποιοδήποτε σημείο, καθώς αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό των νευρικών ινών που διατηρούνται

 

25. Στην προσπάθεια για καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα, ο χειρουργός κατά την Ριζική Προστατεκτομή θα επιχειρήσει παρασκευή του προστάτη:

A. Δια‐περιτονιακή (interfascial)

Β. Ενδο‐περιτονιακή (intrafascial)

Γ. Εξω‐περιτονιακή (extrafascial)

Δ. Οπίσθια, μέσω της περιτονίας του Denonvillier

Ε. Όλες οι προσπελάσεις έχουν το ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα

 

26. Ποια από τις παρακάτω χειρουργικές παρεμβάσεις ΔΕΝ φαίνεται να έχει ιδαίτερο ρόλο στην επίτευξη εγκράτειας μετά ριζική προστατεκτομή;

Α. Διατήρηση των ηβοπροστατικών συνδέσμων

Β. Σταθεροποίηση της κυστεο‐ουρηθρικής αναστόμωσης

Γ. Αποκατάσταση/διατήρηση των ηβοπερινεϊκών μυών (puboperinealis m)

Δ. Τοποθέτηση τουλάχιστον 8 ραμμάτων στην κυστεοουρηθρική αναστόμωση

Ε. Α+Δ

 

27. Σύμφωνα με την τελευταία βιβλιογραφία για τη βιοψία του προστάτη

Α. Χρειάζεται διακοπή της ασπιρίνης και περιπροστατική διήθηση με ξυλοκαΐνη

Β. Διακοπή της ασπιρίνης μόνο. Η τοπική αναισθησία δεν βοηθά

Γ. Η ασπιρίνη μπορεί να συνεχιστεί. Η τοπική αναισθησία μειώνει τον πόνο

Δ. Η ασπιρίνη πρέπει να αντικατασταθεί με ηπαρίνη. Η τοπική αναισθησία γέλη ξυλοκαΐνης είναι προτιμότερη

 

28. Ποιος από τους παρακάτω κλινικούς παράγοντες σχετίζεται θετικά με το παθολογοανατομικό στάδιο μετά τη ριζική προστατεκτομή διάσωσης;

Α. Ο χρόνος από τη συμπλήρωση της ακτινοβολίας

Β. Ο βαθμός κακοήθειας στη βιοψία

Γ. PSA<10ng/ml τη στιγμή του χειρουργείου διάσωσης

Δ. Η ηλικία του αρρώστου κατά την αρχική διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Ε. PSADT   

 

29. Μετά την ακτινοβολία, η βιοψία του προστάτη αδένα πρέπει να είναι αρνητική 

Α. σε 6 μήνες

Β. σε 12 μήνες

Γ. σε 18 μήνες

Δ. σε 30 μήνες

Ε. κανένα από τα παραπάνω  

 

30. Ένα χρόνο μετά την ακτινοβολία, το PSA του ορού έπεσε εντός των «φυσιολογικών» ορίων  (2,5 ng/ml) και άρχισε πάλι να ανεβαίνει, με επακόλουθες τιμές 3,5 και 5,1 ng/ml μέσα σε ένα 6μήνο. Ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση; 

Α. Ενημέρωση του ασθενή ότι η ακτινοβολία δεν «δούλεψε» και συζήτηση για προστατεκτομή διάσωσης και κρυοθεραπεία

Β. Ενημέρωση του ασθενή ότι το PSA του εξακολουθεί να είναι φυσιολογικό και να μην ανησυχεί

Γ. Ενημέρωση του ασθενή ότι έχει υποτροπή της νόσου και ότι η αύξηση του PSA υποδηλώνει συστηματική νόσο

Δ. Κανένα από τα παραπάνω

Ε. Το Α και Β  

 

Σωστές απαντήσεις

1 Γ

9 Β

17 Δ

25 Γ

2 Ε

10 Ε

18 Γ

26 Δ

3 Β

11 Β

19 Ε

27 Γ

4 Α

12 Δ

20 Γ

28 Γ

5 Ε

13 Β

21 Δ

29 Δ

6 Α

14 Β

22 Β

30 Γ

7 Ε

15 Δ

23 Β

31

8 Ε

16 Γ

24 Β

32