Δωρητές-Χορηγοί

Το Ι.Μ.Ο.Π. υποστηρίζεται από χορηγούς που έμπρακτα εκφράζουν την κοινωνική τους ευαισθησία στα θέματα υγείας που μας απασχολούν και συμμετέχουν στο χορηγικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΩ» του ΙΜΟΠ. Εκτός των δωρεών και χορηγιών, το ΙΜΟΠ στηρίζεται σε πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σε έσοδα από παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, εκδόσεων και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους (π.χ. συμβουλευτικών, οργάνωση σεμιναρίων κλπ.).

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε δωρητής ή χορηγός και να προσφέρετε πολύτιμη βοήθεια σε ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι της ανθρώπινης υγείας.