Το mEducator

Ανταλλαγή και επαναστόχευση εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών μορφών στην Ιατρική Εκπαίδευση

Το mEducator είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2012 και στο οποίο συνέπραξαν (partners) κάποια από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα/Ιατρικές Σχολές, όπως το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, της Νίκαιας, του Ελσίνκι. Σύνεργαστηκαν, επίσης, πολλοί ακόμη ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί (associate partners), μεταξύ των οποίων και το ΙΜΟΠ.

 

 

   

Το έργο αφορά στη διαχείριση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την Ιατρική Εκπαίδευση, το οποίο ως τώρα, αν και υπάρχει σε αφθονία στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι σε μορφή που να μπορεί να αξιοποιηθεί ευρέως. Ο στόχος του mEducator είναι να εφαρμόσει και να αξιολογήσει τα πρότυπα στον τομέα του e-learning, προκειμένου να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει στα ακαδημαϊκά όργανα να ανακτήσουν, να μοιραστούν και να επαναχρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό για την Ιατρική Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα έφερε σε επαφή Ιατρικές Σχολές, εμπειρογνώμονες στην Παιδαγωγική, τεχνολόγους μάθησης, εταιρείες, εμπειρογνώμονες του διαδικτύου και των «σοβαρών» παιχνιδιών, για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαφορετικών ολοκληρωμένων προσεγγίσεων σχετικά με την ανταλλαγή, την ανάκληση και την επαναστόχευση εκπαιδευτικού περιεχομένου στην Ιατρική.

Το mEducator 2.0

Το mEducator 2.0, όπως λέγεται η πρώτη τεχνολογική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε, βασίζεται στις τεχνολογίες του συνεργατικού ή αλλιώς κοινωνικού ιστού ή πιο τεχνοκρατικά Web 2.0. Συνδέεται με διαδικτυακές εφαρμογές που διευκολύνουν τη συνεργασία των χρηστών, την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του διαδικτυακού περιεχομένου, τη διάθεση υπηρεσιών, τη συνεργασία ακόμη ανάμεσα σε sites με τη χρήση τεχνολογιών mashups και τον εμπλουτισμό ορολογιών/λεξικών με όρους που γεννώνται από τις ιδέες και τη συμμετοχή χρηστών μιας συγκεκριμένης κατηγορίας χρηστών (π.χ. Ουρολόγων) μέσω folksonomies. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις δικές τους ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) ή αποθετήρια υλικού (Educational Repositories) και μέσω mashups να αλληλεπιδρούν με το mEducator 2.0 και τα αποθετήρια που συνδέονται με αυτό, αναζητώντας εύστοχα εκπαιδευτικό υλικό και διαθέτοντας (και άρα διαφημίζοντας) το δικό τους υλικό/περιεχόμενο, εφόσον αυτό είναι κατάλληλα αδειοδοτημένο (π.χ. πνευματικά δικαιώματα με χρήση αδειών Creative Commons).

Το mEducator 3.0

Το mEducator 3.0, η δεύτερη τεχνολογική πλατφόρμα, βασίζεται στο σημασιολογικό ιστό ή αλλιώς Web3.0 και επιτρέπει την πρόσβαση σε συνδεδεμένα αποθετήρια ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και σε άλλες πηγές σε όλο το νέφος του ιστού (Web/Cloud). Χρησιμοποιεί τεχνολογίες web services και Linked Data, ώστε να επιτρέπει κατανεμημένα ερωτήματα σχετικά με εκπαιδευτικούς πόρους.

Και οι δύο προσεγγίσεις, για να πετύχουν εύστοχες αναζητήσεις (ξεπερνώντας τα εμπόδια με τις συνήθεις μηχανές αναζήτησης), χρησιμοποιούν (και απαιτούν) την περιγραφή του όποιου εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση συγκεκριμένων πεδίων (μεταδεδομένων) με βάση ένα σχήμα και μία λογική, που σύντομα θα εγκριθούν ως ένα νέο πρότυπο ηλεκτρονικής Ιατρικής Εκπαίδευσης. Επίσης, και οι δύο παραπάνω τεχνολογικές πλατφόρμες δίνουν έμφαση στη διασύνδεση των δημιουργών/χρηστών αλλά και του ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού στην Ιατρική Εκπαίδευση και ενθαρρύνουν τη δημιουργία δικτύων ανταλλαγής υλικού.

Το τελευταίο είναι σημαντικό, αφού σήμερα, οι Ιατρικές Σχολές και οι Σύλλογοι/Ενώσεις επαγγελματιών υγείας αναγκάζονται συνεχώς να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε εξειδικευμένη γνώση, με στόχο τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού τους. Επίσης, σήμερα ένας ολοένα και πιο αυξανόμενος αριθμός Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων χρησιμοποιεί ποικίλα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφερόμενη διδασκαλία. H πρόσβαση σε αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων/πόρων (Learning Objects/Resources) και μεταδεδομένων (metadata) είναι κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Το εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα από τις πλατφόρμες του προγράμματος mEducator καλύπτει παραδοσιακές και σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες (π.χ. μάθηση επικεντρωμένη στο πρόβλημα) και διαχειρίζεται εκπαιδευτικό υλικό πολλαπλών μορφών (format): από βιβλία, κείμενα και παρουσιάσεις έως ιατρικούς αλγορίθμους, εκπαιδευτικά παιχνίδια (παιχνίδια σοβαρού σκοπού) και άλλα αντικείμενα, όπως εικονικοί ασθενείς και αντικείμενα ηλεκτρονικής ανατομίας.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή υλικού στην Ιατρική Εκπαίδευση θα μεταβάλει σημαντικά τη διαδικασία δημιουργίας και προετοιμασίας υλικού μαθημάτων και θα συμβάλει στην ενίσχυση και στην επέκταση της παρούσας διδασκαλίας/μάθησης/κατάρτισης (ιδιαίτερα στη «διά βίου» εκπαίδευση της εποχή μας), στην ελάττωση των ανεπαρκών πρακτικών, στη μείωση του κόστους και, τελικά, στη βελτίωση της συνέπειας και ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των ασθενών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διαμέσου της αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης των ιατρών.

 Το mEducator, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2012, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα eContentplus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει ως στόχο να κάνει το ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη πιο προσιτό, εύχρηστο και αξιοποιήσιμο. Η πρώτη εφαρμογή  εκπαιδευτικής δράσης στην Ελλάδα έγινε στο 5ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας τον Απρίλιο του 2012, με παρουσίαση εικονικών ασθενών, ηλεκτρονικών εξετάσεων και αξιολόγησης.