ΜΕΡΟΣ Β: Τι περιορίζει την αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας στις παθήσεις της σεξουαλικής λειτουργίας;