Σύστημα αξιολόγησης

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία χρησιμοποιεί το παρακάτω σύστημα αξιολόγησης:

Πίνακας 1: Επίπεδο Απόδειξης*

Επίπεδο Είδος Απόδειξης
1α Απόδειξη η οποία προέρχεται από μεταναλύσεις τυχαιοποιημένων μελετών
1β Απόδειξη που προέρχεται από τουλάχιστον μια τυχαιοποιημένη μελέτη
2α Απόδειξη που προέρχεται από μια καλά σχεδιασμένη ελεγχόμενη μελέτη χωρίς τυχαιοποίηση
2β Απόδειξη που προέρχεται από τουλάχιστον μια άλλου τύπου καλά σχεδιασμένη ημιπειραματική μελέτη
3 Απόδειξη που προέρχεται από καλά σχεδιασμένες μη πειραματικές μελέτες όπως συγκριτικές μελέτες, μελέτες συσχετισμού και αναφορές περιστατικών

4 Απόδειξη που προέρχεται από εκθέσεις εξειδικευμένων επιτροπών ή γνώμες ή κλινικές εμπειρίες ειδικών

*Τροποποίηση απο Sackett et al (1)

 

Θα πρέπει εντούτοις να σημειωθεί ότι όταν βαθμολογούνται οδηγίες, η σχέση μεταξύ του επιπέδου απόδειξης και βαθμού σύστασης δεν είναι ευθέως ανάλογη.

Η ύπαρξη τυχαιοποιημένων μελετών μπορεί να μην αντιστοιχεί ευθέως σε βαθμό σύστασης Α όταν υπάρχουν προβλήματα στη μεθοδολογία ή διαφωνίες μεταξύ των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων.
Αντίθετα η ανυπαρξία υψηλού επιπέδου απόδειξης δεν αποκλείει σύσταση βαθμού Α εφ’ όσον υπάρχει σημαντική κλινική εμπειρία και συμφωνία.

Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να γίνουν μελέτες επιβεβαίωσης για ειδικούς ή άλλους λόγους και σ’ αυτή την περίπτωση σαφείς σύστασεις βοηθούν σημαντικά τον αναγνώστη. Όπου συμβαίνει αυτό έχει σημειωθεί μέσα στο κείμενο με ένα αστερίσκο ως «αναβάθμιση με συμφωνία εξειδικευμένης ομάδας».

Η ποιότητα της υποκείμενης επιστημονικής απόδειξης –αν και πολύ σημαντικός παράγων- πρέπει να ισορροπεί έναντι του οφέλους και της βαρύτητας, αξιών, προτιμήσεων και κόστους.

Πίνακας 2: Βαθμός Σύστασης

 

Βαθμός Φύση των Συστάσεων
Α Βασίζεται σε κλινικές μελέτες καλής ποιότητας που συνεχώς εξετάζουν τη συγκεκριμένη οδηγία και συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον μια τυχαιοποιημένη μελέτη 
Β Βασίζεται σε καλά οργανωμένες κλινικές μελέτες αλλά όχι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες

Γ Σύσταση παρά την έλλειψη κλινικών μελετών καλής ποιότητας

*Τροποποίηση απο Sackett et al (1)

 

References

1.       Oxford Centre for Evidence –based Medicine Levels of Evidence (May 2009). Pro- duced by Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since November 1998.[Access date March 2011] http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025

2.       Atkins D, Best D, Briss PA, et al; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations BMJ 2004 Jun 19;328(7454):1490 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205295

3.       Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE et al. GRADE: an emerging consensus on rat- ing quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336(7650):924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18436948

4.       Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R et al; GRADE Working Group. Going from ev- idence to recommendations. BMJ 2008 May 10;336(7652):1049-51. http://www.bmj.com/content/336/7652/10