Ουρολοιμώξεις

1.1  Αμινογλυκοσίδες

 • Αμικασίνη
 • Τομπραμικίνη
 • Γενταμικίνη
 • Νεομυκίνη
 • Νετιλμυκίνη

1.2  Κεφαλοσπορίνες β΄, γ΄ γενεάς

 • Κεφουροξίμη Αξετίλη
 • Κεφουροξίμη Νατριούχος
 • Κεφοξιτίνη
 • Κεφαμανδόλη
 • Κεφπροζίλη
 • Κεφακλόρη
 • Κεφταζιμίδη
 • Κεφιπίμη

1.3  Κινολόνες

 • Σιπροφλοξασίνη
 • Νορφλοξασίνη
 • Οφλοξασίνη
 • Πεφλοξασίνη
 • Λεβοφλοξασίνη
 • Προυλιφλοξασίνη

1.4  Πενικιλίνες

 • Αμπικιλλίνη
 • Αμοξικιλίνη + κλαβουλανικό οξύ
 • Πιπερακιλλίνη – Ταζοβακτάμη

1.5   Τριμεθοπρίνη-Σουλφομεθοξαζόλη (Κοτριμοξαζόλη)

1.6  Τετρακυκλίνες

 • Δοξυκυκλίνη
 • Μινοκυκλίνη

1.7  Νιτροφουραντοΐνη

1.8  Καρβαπενέμες – Ιμιπενέμες

 • Ιμιπενέμη – σιλαστατίνη
 • Ερταπενέμη
 • Μεροπενέμη

1.9  Μακρολίδες

 • Ερυθρομυκίνη
 • Αζιθρομυκίνη
 • Κλαριθρομυκίνη

1.10 Αζτρεονάμη

1.11 Ιμιδαζόλια

 • Μετρονιδαζόλη

1.12 Μονομπακτάμες

 • Αζτρεονάμη

1.13 Γλυκυλκυκλινες

 • Τιγεκυκλίνη (Tygacil)

1.14 Κεφαμυκίνες

 • Κεφοξιτίνη (Mefoxil)
 • Κεφιξίμη (Ceftoral)

1.15 Οξαζολιδινόνες

 • Λινεζολίδη (Zyvoxid)

1.16 Συμπληρώματα διατροφής (προφύλαξη)

 • Cranberry

1.17 Ανοσοδιεγέρτες

 • Uro-Vaxom

1.18   Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

 • Δικλοφενάκη
 • Λορνοξικάμη
 • Παρεκοξίμπη  
 • Σελεκοξιμπη  

1.19 Διάφορα άλλα αντιβιοτικά

 • Κολιστίνη

1.20 Αντιφυματικά

 • Ισονιαζίδη
 • Ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη
 • Ριφαμπικίνη

1.21 Αντιμυκητιασικά

 • Ιτρακοναζόλη
 • Κετοκοναζόλη
 • Φλουκοναζόλη