Αλλαντική τοξίνη: Μηχανισμός δράσης – Άλλες χρήσεις στην Ουρολογία