11:30 - 13:00 Πρακτική άσκηση στη λήψη κλινικών αποφάσεων IV