Προσθετικές επεμβάσεις: ταινίας ελεύθερης τάσης/πλέγματα, τεχνητός σφιγκτήρας-πεϊκή πρόθεση