Ερωτηματολόγιο ακράτειας

Question 1 of 4
Ελληνικά

Πόσο συχνά χάνετε ούρα;

Ποτέ

Συνήθως μία φορά την εβδομάδα ή πιο αραιά

Δυο μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα

Συνήθως μία φορά την ημέρα

Πολλές φορές την ημέρα

Συνέχεια