ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΗ ΜΜΟΠ με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

 

Η Μονάδα Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΜΜΟΠ), σε συνεργασία με τη  Β' Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης), προκηρύσσει την ακόλουθη θέση υποτροφίας:

Ερευνητής Β' στο Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Εδάφους (ΚΕΠΠΕ)
Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης, με ωράριο 8πμ-16μμ. Η θέση είναι έμμισθη με ετήσια σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., μισθό αντίστοιχο με αυτό του Επιμελητή Β΄ ΕΣΥ, και δυνατότητα ανανέωσης για συνολικό διάστημα έως 3 έτη. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για ένα χρόνο σε περίπτωση που ο ερευνητής αποφασίσει και εγκριθεί θέμα διδακτορικής διατριβής από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο ερευνητής θα απασχοληθεί στην ειδική μονάδα Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. (υπεύθυνος ο Επίκ. Καθηγητής Α. Αποστολίδης) με πλήρη απασχόληση στο κλινικό και ερευνητικό έργο των Ειδικών ιατρείων Νευροουρολογίας, Γυναικολογικής Ουρολογίας και Ανδρικής Ακράτειας, καθώς και συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΜΜΟΠ.

Στον ερευνητή παρέχεται ενίσχυση της υπάρχουσας εκπαίδευσης και εμπειρίας στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με την παραγωγή ερευνητικού έργου να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα του. Για την επίτευξη του έργου του ο ερευνητής, παράλληλα με το κλινικό έργο, θα συμμετέχει ενεργά σε όλη την διαδικασία της σύγχρονης μεθοδολογίας έρευνας, από την δημιουργία/αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των αντίστοιχων ιατρείων, μέχρι την συμμετοχή στη συγγραφή πρωτοκόλλων, δημοσίευση άρθρων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και συμμετοχή με ανακοινώσεις σε αντίστοιχα συνέδρια. Τέλος ο ερευνητής θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο της ΜΜΟΠ, όσο και της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

2. Ολοκληρωμένη και διαπιστευμένη εκπαίδευση στην Ουρολογία (τίτλος ειδικότητας)

3. Τουλάχιστον βασική γνώση της Ουροδυναμικής

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων του πακέτου Microsoft Office, και πλοήγησης στο διαδίκτυο

6. Εμπειρία αναζήτησης των μεγάλων βάσεων δεδομένων ιατρικής πληροφορίας (Pubmed, κ.λ.π.)

7. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (μοριοδoτημένα από το EBU)

8. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία που τεκμηριώνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/πρωτόκολλα και δημοσιεύσεις θα συνεκτιμηθούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ηλεκτρονικά (e-mail: urodyn@med.auth.gr ) έως τις 16 Νοεμβρίου 2012:

  • Πλήρες βιογραφικό με έγχρωμη φωτογραφία
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών τίτλων σπουδών και εκπαίδευσης
  • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Έναρξη της θητείας του(της) υπότροφου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κ. Γλυκερία Τζήμου, Γραμματέα Πανεπιστημιακών θεμάτων της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ και ώρες 10.00-16.00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 323737, 6947628150)