Νικόλαος Καλινδέρης

Εικόνα Νικόλαος Καλινδέρης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία